แบบฟอร์มลงทะเบียน
วันที่ 10 -11 ตุลาคม 2563เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย (ประชุมวิชาการประจำปี)
สาขา : สภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี : 045-596209-3


สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ทางไปรษณีย์หลังจบการประชุมฯ หรือ ติดต่อขอใบเสร็จได้ที่อีเมล annytk.idat@gmail.com